Σεμινάριο: Το νομικό καθεστώς των εκποιήσεων στην Κύπρο

Το European Legal Training Center (ELTC) ανακοινώνει τη διεξαγωγή ενός πλήρους προγράμματος εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε για νομικούς που αναζητούν εμπεριστατωμένες γνώσεις των νομικών πτυχών που σχετίζονται με τις εκποιήσεις στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα «Το Nομικό Kαθεστώς των Eκποιήσεων στην Κύπρο και η Προστασία των Δανειοληπτών», θα διεξαχθεί υπό την καθοδήγηση του Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου κ. Χρίστου Πουτζιουρή, ενός έμπειρου ειδικού στο νομικό πλαίσιο των εκποιήσεων.

Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τις πρακτικές επιπτώσεις των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών, και θα ενημερωθούν για την ισχύουσα νομοθεσία και δικαστικές ερμηνείες, ενισχύοντας έτσι την ικανότητά τους να παρέχουν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και να αντιμετωπίζουν περίπλοκα σενάρια εκποιήσεων.

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση με συναδέλφους νομικούς, συμμετέχοντας σε εποικοδομητικές συζητήσεις, όπου θα μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες, παραδείγματα και δεδομένα από τον τομέα. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στις 11-14 Ιουλίου διαδικτυακά, διαρκεί συνολικά 8 ώρες και προσφέρει 8 πιστοποιημένες μονάδες CPD.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 300ευρώ + ΦΠΑ και για όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας τα οποία επιθυμούν να εγγραφούν στο σεμινάριο θα προσφέρεται έκπτωση 40% αφού αποστείλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eltrc.com και τον κωδικό LCA23.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

The European Legal Training Center (ELTC) announces the conduct of a comprehensive training program designed for lawyers seeking in-depth knowledge of the legal aspects related to foreclosures in Cyprus.

The program “The Legal Regime of Foreclosures in Cyprus and Borrowers’ Protection” will be conducted under the guidance of Lawyer-Legal Advisor Mr. Christos Poutziouris, an experienced expert in the legal framework of foreclosures.

Participants will explore the practical implications of recent legislative changes and will be informed about the current legislation and judicial interpretations, thereby enhancing their ability to provide specialised legal advice and address complex foreclosure scenarios.

The program provides participants with an excellent opportunity to network with fellow legal professionals, engaging in constructive discussions where they can share experiences, examples, and data from the field. The training will be conducted online from July 11th to 14th, with total 8 hours, and offers 8 certified CPD units.

The cost of the program is €300 + VAT, and all members of the Larnaca Bar Association who wish to enrol in the seminar will receive a 40% discount by sending their details to info@eltrc.com along with the code LCA23.

For more information regarding the seminar, you can find it at the following link here.

Share Post: