Ο Σύλλογος μας

Σήμερα ο Σύλλογος μας αριθμεί πέραν των 300 δικηγόρων – μελών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρνακας είναι το επαγγελματικό σώμα των δικηγόρων που ασκούν την δικηγορία με έδρα την επαρχία Λάρνακας και συστάθηκε και υφίσταται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2. Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1958.

Αρχικά ο Δικηγορικό Σύλλογος στεγαζόταν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρνακας το οποίο βρισκόταν στην είσοδο της φημισμένης Λεωφόρου Αθηνών (Φοινικούδες) στο κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας.

Σήμερα το γραφείο του Συλλόγου βρίσκεται στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρνακας, στην Λεωφόρο Χριστόφορου Χριστοφίδη (επέκταση Λωφ. Αρτέμιδος), 6301, στην Λάρνακα.

Στόχοι, σκοποί και εξουσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας σύμφωνα με περί Δικηγόρων Νόμο Κεφ.2 όπως και των Συλλόγων των υπολοίπων επαρχιών αλλά και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είναι, μεταξύ άλλων, η διαφύλαξη της τιμής και αvεξαρτησίας τoυ Δικηγoρικoύ Σώματoς, η επίβλεψη των κανόνων δεοντολογίας των Δικηγόρων, η αντιπροσώπευση των Δικηγόρων,  η προαγωγή καλών σχέσεων και κατανόησης μεταξύ του κοινού και των Δικηγόρων, η προάσπιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως του δικαιώματος προσφυγής στα δικαστήρια και αντιπροσώπευσης των πολιτών με δικηγόρο της επιλογής τους, η συνεχή επιμόρφωση των δικηγόρων, η προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των Δικηγόρων αλλά και η άσκηση εποπτικού ελέγχου επί των Δικηγόρων.

Ο σύλλογος μας διοικείται από εκλεγόμενη ανά τριετία με μυστική ψηφοφορία 11 μελές Επιτροπή και ένα αντιπρόσωπο στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο που εκλέγεται ανά τριετία με μυστική ψηφοφορία.


Ο Δικηγορικός Συλλόγος Λάρνακας είναι αδελφοποιημένος με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανιών, Κρήτης. Η τελετή αδελφοποίησης έλαβε χώρα το 2003 με πρωτοβουλία του τότε προέδρου του Συλλόγου μας κ. Ανδρέα Β. Ζαχαρίου.


Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας οφείλουν να τηρούν τους περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμούς του 2002.